Pont Charles
Diaporama :  
Vitesse : sec.
28/96 (CZ05-023.jpg)